Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Biografi Singkat Imam Ibnu Majah

Sejarah Singkat Ibnu Majah

NGAJISALAFY.com - Ibnu Majah (ابن ماجة) adalah nama nenek moyang yang berasal dari kota Qazwin, yakni salah satu kota yang berada di Iran. Sedangkan nama lengkap dari beliau adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ar-Raba'i Al-Qazwini Ibnu Majah. Beliau dilahirkan di Qazwin pada tahun 207 H (824 M). Kemudian beliau wafat pada hari selasa yakni tepatnya pada bulan Ramadhan tahun 273 H (887 M).

Sebagaimana halnya para Muhaditsin yang dalam mencari hadist-hadist itu memerlukan perantauan ilmiah, beliau pun juga berkeliling ke beberapa negeri untuk menemui dan berguru kepada para ulama' untuk mempelajari ilmu hadist. Kemudian dari tempat perantauannya itu, beliau bertemu dengan murid-murid imam Malik dan Al-Laits, dan dari merekalah beliau banyak memperoleh hadist yang mana haditsnya itu banyak diriwayatkan oleh para ulama'.


Kemudian imam Ibnu Majah menyusun kitab sunah yang dikenal dengan nama kitab Sunan Ibnu Majah. Sunan ini merupakan salah satu Sunan yang empat. Dan dalam Sunan ini terdapat banyak hadist dha'if, bahkan tidak sedikit terdapat hadist yang mungkar.

Al-Hafidz Al-Muzy pernah berpendapat bahwa hadist-hadist gharib yang terdapat dalam Sunan ini kebanyakan adalah dho'if. Karena itulah, para ulama' Mutaqaddimin memandang bahwa kitab Muwaththa imam Malik menduduki pokok kelima, bukan Sunan Ibnu Majah. Selama hidupnya, beliau menghasilakan kitab yang berjudul Sunan Ibnu Majah, Tafsir Al-Qur'an Al-Karim dan kitab At-Tarikh.

Posting Komentar untuk "Biografi Singkat Imam Ibnu Majah"