Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Inilah Kumpulan Daftar Kitab Yang Dijadikan Rujukan Bahtsul Masa'il

Daftar Sumber Kitab Bahtsul Masa'il
NGAJISALAFY.com - Pada dasarnya tidak ada pembatasan secara kuantitas mengenai kitab-kitab yang digunakan acuan di dalam Bahtsul Masa'il. Kitab apa saja boleh digunakan asalkan tidak keluar dari paham Ahlusunnah Wal Jama'ah Ala Thoriqoti Nahdlotul 'Ulama. Dalam bidang fikih, Nahdhotul Ulama memakai Madzhab empat: 

Dengan demikian, Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh Nahdhotul Ulama ataupun pesantren-pesantren yang menjadi basis Nahdhotul Ulama tidak pernah keluar dari kitab-kitab Fikih al-Madzaahib al-Arba'ah. 
Untuk pendapat-pendapat diluar madzhab empat, meskipun merupakan madzhab Mu'tabar seperti Adz-Dzohiri, Shofyan Tsauri, Ibnu Uyainah, dan lain sebagainya, biasanya dijadikan acuan untuk bahan keputusan. Kemudian dalam bidang Aqidah atau Tauhid, Nahdhotul Ulama mengikuti faham Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan dalam bidang Tasawwuf Nahdhotul Ulama' mengikuti aliran Tasawwuf Abu Qosim Junaidi al-Baghdadi dan imam al-Ghozali. Aliran Tasawwuf ini dengan segala bentuknya sangat terikat oleh penerapa syari'at secara ketat.

Untuk kitab-kitab ashriyyah yang belum teruji validitasnya, sebaiknya tidak digunakan rujukan, kecuali sumber kutipannya di cantumkan dengan jelas, atau diperkuat oleh ta'bir- ta'bir lain dari kitab-kitab yang mu'tabaroh. Berikut ini saya membagikan beberapa daftar judul kitab yang bisa digunakan pada  kegiatan Bahtsul Masail di kalangan pesantren dan Nadhotul Ulama pada umumnya. Sebenarnya masih banyak lagi nama-nama kitab yang tidak dicantumkan disini, terutama diluar madzhab Syafi'i. Apa saja nama kitabnya? Yuk ! kita simak penjelasannya di bawah ini:

Inilah Kumpulan Daftar Kitab Yang Dijadikan Rujukan Bahtsul Masa'il
Fan Tafsir
 • Tafsir Jalalain
 • Hasyiyah Showi
 • Hasyiyah Jamal
 • Tafsir Munir
 • Tafsir Attobari
 • Tafsir Mafatihul Ghoibi
 • Tafsir Al-Baidhowi
 • Tafsir Al-Khozin
 • Ruhul Ma'ani
 • Al-jami' Li Ahkamil Qur'an
 • Iklil Fi Ahkami Tanzil
 • At-Tibyan
 • Al-Itqon Fi Ulumil Qur'an 
Fan Hadist
 • Syarhul Muslim 
 • Irsyadus Sari
 • Fathul Bari
 • Faidul Qodhir
 • Aunul Ma'bud
 • Tuhfatul Ahwazi
 • Ibanatul Ahkam 
 • Minhej Dzawin Nazri
 • Syarhu Abi Hamroh
Fan Tauhid
 • Tuhfatul Murid
 • Hasyiah Addesuqi
 • Nuru Dzolam 
 • Kifayatul Awam 
 • Fathul Majid Ala Daril Farid
Fan Fikih
 • Al-Ummu 
 • Al-Hawi Al-Kabiroh
 • Minhajut Tholibin
 • Tuhfatul Muhtaj Ala Minhaj 
 • Mughni Muhtaj 
 • Nihayatul Muhtaj
 • Al-Ibtihaj Syarhu Minhaj
 • Syarhu Mahalli 
 • Kutul Muhtaj 
 • Hasyiyah Syarwani
 • Hasyiyah Ibnu Qosim
 • Hasyiyah  Nihayah 
 • Hasyiyah Qulyubi Wa Umairoh
 • Fathul Wahab
 • Hasyiyah Al-Jamal 
 • Hasyiyah Al-Bujairomi
 • Fathul Al-Qorib
 • Qutul Al-Habib
 • Hasyiyah Al-Baijuri
 • Fathul Mu'in
 • I'anah Tholibin
 • Tarsyeh Al-Mustafidin
 • Muqodimmah Al-Hadromiyah 
 • Minhajul Qowi
 • Hasyiyah Turmusi
 • Sullamu  At-Taufiq
 • As-Adurrafiq
 • Bugyatul Mustarsyidin
 • Ghoyatut Talkhis
 • Al-Murod
 • Al-Fatawa Wal Haditsiah
 • Al-Fatawa Wal Qubra Al Fiqhiyah
 • Al-Fatawa An Nawawi
 • Syarhu Ibnu Ruslan
 • Nihayatu Zain
 • Al Majmu' Syarhu Muhazzab
 • Kifayatul Akhyar
 • Al Azkar
 • Tanwirul Qulub
 • Mizanul Qubra
 • Biyatul Mujtahid
 • Al-Fiqhi Ala Mazhab Al-Arba'ah
 • Hasyiyah As Syarqowi
 • Al-Iqna'
 • Hasyiyatul Bujairomi
 • Roudhatut Tholibin
 • Fathul Jawad
 • Qurratul Uyun
 • Fatawa Ismail Zaini
 • Anwaril Masalik
Fan Ushul fiqih
 • Jam'ul Jawami'
 • Syarhu Jam'ul Jawami'
 • Hasyiyah Al-Banani
 • Lubbul Ushul
 • Ghoyatul Usul
 • Thoriqotul Ushul
 • Syarhul Waroqot
 • Al-Musthofa
Fan Tasawwuf
 • Ihya' Ulumuddin
 • Sirojut Tholibin
 • Irsyadul Ibad
 • Matnul Hikam
 • Syarhul Hikam
 • Iqodul Himam
 • Awarif Al-Ma'arif
Demikianlah penjelasan sekilas tentaang kumpulan daftar kitab yang dijadikan rujukan bahtsul masa'il. Wallahu 'A'lam

Posting Komentar untuk "Inilah Kumpulan Daftar Kitab Yang Dijadikan Rujukan Bahtsul Masa'il "