Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Biografi Imam Abu HanifahNGAJISALAFY.com - Imam Abu Hanifah merupakan pendiri mazhab Hanafi, nama panjang beliau adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamim. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Ali bin Abi Thalib ra. Ali bin Abi Thalib ra, pernah berdoa untuk Tsabit, yakni agar Allah memberikan keturanannya. Jadi tidak heran, jika dikemudian hari dari keturunan Tsabit ini,  muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah. 

Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H/699M, pada masa pemerintaha al-Qahalid bin Abdul Malik, Abu hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sejak masih kanak kanak, beliau telah mengaji dan menghafal al-Qur’an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ngulangi bacaanya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatanya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuanya tentanag al-Qur’an beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.

Selain itu, beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqih. Dalam hal ini kalangan sahabat rasul, diantarnya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Auf, Abu Tufail Amir dan lain lain sebagainya. Dari mereka beliau juga medalami ilmu Hadist. Keluarga Abu Hanifa sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal keilmuan.

Beliau juga dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran beliau pernah belajar Fiqih kepada ulama yanag paling terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman. tidak kurang dari 18 tahun lamanya. setelah wafat gurunya, Imam Abu Hanifah kemudian memulai mengajar di banyak majlis ilmu di Kuffah.

Sepuluh tahun sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 H iman Abu Hanifah pergi meninggalkan kuffah menuju Makkah beliau tinggal beberapa tahun lamanya disana. Dan ditempat itu beliau bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawaddu’ dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim (qadhi) yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, karena penolakanya itu beliau kemudian dipenjarakakn hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H atau 767 M, pada usia 70 tahun, beliau dimakamkan khizah. Tepatnya pada tahun 450 H/1066 M, Didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami’ Abu Hanifah. Sepeniggalan beliau ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui muridnya yang cukup banyak, diantara murid murid Abu Hanifah yanng terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarok, waki’ bin jarah Abu Hasan Al-Syaibani dan lain lain. sedangkan karangan kitab beliau diantaranya  adalah al-Musuan (kitab Hadist dikumpulkan oleh muridnya), al-Makharij (buku ini di nisbatkan kepada imam abu hanifah, diriwayatkan oleh Abu yusuf), dan Fiqih Akhbar (kitab Fiqih yang lengkap) dan lain lain sebagainya.


Posting Komentar untuk "Biografi Imam Abu Hanifah"